”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

tisdag 27 mars 2012

HUR FORT SPRINGER DE S.K. ÄLDRE

Senare års forskningsresultat om äldres produktivitet är motstridiga, som redovisades i blogginlägg den 21 september 2011. En rimlig bedömning är dock att kategoriska påståenden om äldres fallande produktivitet och gapet mellan äldres prestationer och arbetskraftskostnader inte har stöd i de senaste årens forskning, som baseras på mycket bättre data och metoder än tidigare.
Data från sport och idrott har länge använts i den ekonomiska forskningen för att analysera olika grundläggande frågor som exempelvis individernas beteende på arbetsmarknaden. Man kan t.ex. undersöka sambanden mellan ålder och produktivitet. I arbetslivet är det notoriskt svårt att studera äldres produktivitet bl.a. för att företagen ofta hanterar en åldrande struktur genom att successivt ersätta lågproduktiva äldre med yngre. Det är också svårt att mäta prestationer i olika åldrar på individnivå.
Nu har två holländska forskare, Antonio Filippin och Jan C. van Ours, använt data från tävlingar i löpning för att studera sambandet mellan ålder och prestation. De undersöker 24-timmarsloppet i San Martino i Italien där löparna tävlar i lag. Lagen består av 24 personer och varje löpare springer en timme. Det lag som sprungit längst efter 24 timmar vinner. Data är longitudinella och täcker åren 2002-2010. Genom databasen kan forskarna också studera selektion till lagen genom ”naturlig avgång” bland äldre. Vinster och belöningar i tävlingen är försumbara, lagen tävlar för äran. Studien omfattar 1 207 män som deltagit mer än en gång.
Resultaten visar inte oväntat att löphastigheten minskar från 30-årsåldern, men inte särskilt mycket. Hastighet-ålders gradienten är +0,15 % vid 30 års ålder, -0,17 % vid 40, -0,49 % vid 50 och -0,81 % vid 60 års ålder.
Även lagets prestation sjunker med genomsnittsåldern. Samtidigt ökade prestationerna med 0,7 % per år trots att medelåldern ökade med mer än två år mellan 2002 och 2010. Det selektiva utflödet är betydande, långsamma löpare har en mycket större sannolikhet att lämna laget. Lagen tycks hantera åldrandet som företag, de föryngrar och kompenserar med att rekrytera snabba löpare. De nyrekryterade löparna ökade sin genomsnittliga prestation med 1,7 % per år.
Studien överensstämmer med många tidigare undersökningar som visat att den åldersrelaterade nedgången i prestation bland löpare är ganska liten högt upp i åren. Rapporten illustrerar också tydligt hur svårt det är att mäta sambandet mellan ålder och produktivitet, bl.a. som följd av selektivt utträde från panelstudier.