”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 4 april 2012

NEGATIVA ATTITYDER MOT ÄLDRE ARBETSKRAFT

Utredningens kansli ”hetsskriver” nu analysbetänkandet med stor hjälp av experter och kollegor. I allra sista stund kommer nya underlag, bl.a. resultaten från en enkätundersökning som Pensionsmyndigheten har genomfört med stöd av utredningens sekretariat om attityder till äldre arbetskraft. Resultaten är minst sagt spännande.
Enkäten är till stor del en uppföljning av motsvarande enkät som Riksförsäkringsverket genomförde 2000. Den enkäten visade att arbetsgivare i genomsnitt hade en ganska negativ inställning till äldre arbetskraft. Ca 71 % av arbetsgivarna angav att de sällan eller aldrig nyanställer personer över 50 år.
Man skulle kunna vänta sig att attityderna skulle ha förbättrats i takt med att äldre blir allt friskare, smartare och bättre utbildade. Resultaten från den nya undersökningen som genomfördes våren 2012 visar emellertid att attityderna, på de områden man kan jämföra, i allmänhet är lika negativa eller har försämrats.

Preliminära resultat som utredningen har fått tagit del av visar att mer än hälften av arbetsgivarna inte anser att personer över 60 år bör stanna längre på arbetsmarknaden på grund av framtida brist på arbetskraft. Majoriteten anser att äldre lär sig långsammare än yngre och är mindre anpassningsbara. Häften av arbetsgivarna inom tjänstemannasektorn anser att äldre är sämre utbildade. '

Andel arbetsgivare som anser följande om äldre jämfört med yngre anställda, per avtalsområde


Andra intressanta resultat:
·         Var femte arbetsgivare inom SAF/LO- området anser att äldre borde gå i pension tidigare för att överlämna sina jobb till yngre
·         Det är en större andel fackliga representanter än arbetsgivare som anser att äldre är mindre anpassningsbara inför omorganisationer.
·         Var tredje facklig representant inom SAF/LO-området anser att äldre är mindre produktiva och borde gå i pension tidigare för att lämna plats för de yngre.

En utförligare redovisning kommer i utredningens analysbetänkanden om några veckor.
Arbetsgivares attityder till äldre yrkesverksamma, Riksförsäkringsverket 2001