”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

fredag 16 mars 2012

FLER PLATSER VID NÄSTA SEMINARIUM 20 MARS

Intresset att delta i seminarierna har varit högre än vi beräknat och tyvärr har inte alla fått plats. Det kommer dock att snart bli möjligt att ta del av presentationerna genom SVT och en web-upptagning.
Till det tredje seminariet har redan mer än 100 personer anmält sig, varför vi har flyttat presentationerna till en större lokal. Det finns nu plats för alla som vill delta.
På seminariet kommer att redovisas resultaten från fyra underlagsrapporter, bl.a. helt nya beräkningar av hur den ekonomiska standarden långsiktigt kommer att utvecklas för pensionärerna vid oförändrat pensionsbeteende resp. uppskjuten pensionering. Frågor som besvaras är: Hur blir pensionärernas standard i framtiden jämfört med de s.k. förvärvsaktiva och hur hög blir ersättningsgraden (dvs. den disponibla inkomsten efter pensioneringen räknat i procent av disponibla inkomsten före). Beräkningarna är utförda i en simuleringsmodell SESIM som följer stiliserade livsöden över tiden och använder standardantaganden för ekonomin, sysselsättningen osv.
Vid seminariet redovisas också nya och grundliga analyser av hur de avtalade pensionerna kan påverka utbudet och efterfrågan på äldre arbetskraft. Underlagsrapporten har granskat hur åldersrelaterade regler och andra villkor är utformade, hur mycket personer med olika inkomster tjänar på att jobba längre och hur premierna till tjänstepensionerna kan påverka efterfrågan.
Jonas Malmberg, professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt, vid Uppsala universitet kommer att redovisa sin underlagsrapport ”Anställningsskydd och pension”, där bl.a. frågan ställs om det är lämpligt att höja åldersgränsen i LAS till 69 år.
Om allt fungerar med data osv. kommer slutligen Gabriella Sjögren Lindqvist, docent och stf. föreståndare vid Institutet för social forskning, att redovisa nya analyser av inom vilka yrken och sektorer på arbetsmarknaden där risken är högst att lämna arbetslivet tidigt med förtidspension.

Seminariet äger rum tisdag den 20 mars 2012 kl. 9.00-12.00 på Garnisonen Konferens,
Karlavägen 100 i Stockholm.
Välkomna med anmälningar till  pensionsaldersseminarier@social.ministry.se