”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

torsdag 27 september 2012

KAP 12 BESLUTET ATT GÅ I PENSION

I kapitel 12 sammanfattas översiktligt de olika faktorer som styr pensionsbeslutet, exempelvis hälsa, arbetsförmåga, omgivning, utbildning. Dessutom redovisas delar av en enkätundersökning som genomfördes i samarbete med Pensionsmyndigheten.
Utbildning är en faktor som påverkar pensionsbeslutet. Studier indikerar att utbildningsgraden kan påverka benägenheten att jobba efter 65 år. Sannolikheten att stanna kvar i arbete ökar med stigande utbildning. En successivt högre kunskapsnivå i samhället bidrar till omvandling av produktionen från enkla, ofta fysiskt slitsamma yrken till mer komplexa arbeten, både inom industrin och tjänstesektorn. Därigenom bidrar utbildningen till förbättrade arbetsförhållanden. En huvudstrategi för att långsiktigt förlänga arbetslivet är troligen att förbättra medborgarnas kunskaper.
Den enkätundersökning som Pensionsmyndigheten och Pensionsåldersutredningen gemensamt genomförde under hösten 2011 visar att tidpunkten när man beslutar att gå i pension ser ut att ha förskjutits uppåt det senaste decenniet. I  en motsvarande enkät som genomfördes 2001 av dåvarande Riksförsäkringsverket uppgav  40 procent av de tillfrågade att de planerade att gå i pension före 65 år. Motsvarande siffra var tio år senare ungefär 15 procent. Denna utveckling överensstämmer också med resultat från andra liknande undersökningar.
En viss förändring av orsaker till önskan att gå i pension kan också iakttas i enkäten. Betydelsen av mer tid för familj och fritid verkar ha minskat, liksom negativa arbetsförhållanden och att kompetens inte värdesätts. Att känna sig tvungen att gå i pension verkar däremot ha ökat.
Läs mer i SOU 2012:28 Längre liv, längre arbetsliv kap 12, sid  249-269.