”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

torsdag 31 maj 2012

AMF: SVENSKARNA POSITIVA TILL ATT ARBETA LÄNGRE


En ny rapport från försäkringsbolaget AMF bekräftar och kompletterar den bild som utredningen tecknat i sitt delbetänkande. I AMF:s undersökning konstateras att allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter att de fyllt 65 år. Andelen förvärvsarbetande personer som är äldre än 64 år har ökat med 80 procent sedan 2004.

Det finns stora regionala skillnader när det gäller äldres sysselsättningsgrad. I Stockholms län arbetar nästan var femte invånare mellan 65 och 74 år. Också Uppsala och Kronoberg har en hög andel äldre arbetskraft. I Norrbottens län arbetar endast 10 procent av befolkningen mellan 65 och 74 år. Till viss del kan skillnaderna troligtvis förklaras av näringslivsstrukturen och tillgången på arbete i länet.

I ett europeiskt perspektiv utmärker sig också svenskarna i sin positiva attityd till ett förlängt arbetsliv. I rapporten redovisas resultaten från EU:s studie om ”Active Ageing” som bl.a. visar att ca 43 procent av svenskarna uppger att de vill fortsätta jobba 65 år, vilket ska jämföras med Europagenomsnittet på 33 procent. Bland européerna är svenskarna de som oroar sig minst över att befolkningen blir allt äldre. Endast 19 procent anser att utvecklingen är oroande, jämfört med snittet på 40 procent i EU:s övriga medlemsländer.

Många uppger dock att de hade velat fortsätta jobba längre än vad de faktiskt gjorde. Nio av tio äldre säger i EU-studien att de vill ha möjlighet att gå ned på deltid och fasa in sig i pensionärslivet.

De positiva trenderna som Pensionsåldersutredningen redovisat både om den faktiska sysselsättningsgraden bland äldre och de äldres inställning till längre arbetsliv bekräftas i AMF rapport. Den innehåller också en intressant genomgång av de äldres sysselsättning i olika branscher. Tjänstebranschen har en relativt stor andel äldre. De arbetar ofta i konsulttjänster inom bland annat ekonomi eller juridik. I krävande yrken med exempelvis tunga lyft finns mindre möjligheter att fortsätta jobba efter pensionsåldern. Pensionsåldersutredningen har dock visat att sysselsättningsgraden har ökat både bland tjänstemän och arbetare.

AMF: Vem kan jobba till 75

Europeiska Kommissionen. Special Euro Barometer 378 ”Active Ageing”