”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 2 maj 2012

OECD:S KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING OM ÅLDRANDE OCH KOGNITIV FÖRMÅGA

Experter har påpekat för oss att kunskaperna om äldres förmågor är bristfällig, vilket ger stort utrymme för anekdoter och fördomar som kan bidra till negativa attityder. Som nämnts i blogginlägget den 16 februari 2012 bedriver OECD ambitiösa projekt för att ta reda på hur våra förmågor och kunskaper förändras när vi blir äldre. I en ny rapport beskriver OECD projekten och sammanställer dessutom vad forskningen visar om bl.a. åldrande och kognitiv förmåga.
Några av OECD:s slutsatser är följande:
  • De ökade förmågor (skills) som följer bl.a. av högre utbildning ökar sannolikheten för goda förmågor också när man blir äldre.
  • De ökande förmågorna genom utbildning ger endast en högre nivå, de tycks inte bromsa takten i nedgången av kognitiva förmågor som följd av åldrandet.
  • Utbildning minskar risken för demens och försenar debuten av Alzheimer.
  • Träning av vissa specifika uppgifter ökar den kognitiva förmågan. Träningen ger starkare effekt för dem med från början högre förmåga. Yngres förmåga ökar betydligt mer genom träning än äldres förmåga.
  • Fysisk aktivitet bidrar till att bromsa nedgången i kognitiv förmåga bland äldre. Effekten är tydligare ju äldre man är.
  • Social aktivitet har positiva effekter på kognitiv förmåga bland äldre.
  • Det råder fortfarande oenighet om mental aktivitet, i arbetet eller på andra sätt, bidrar till att bromsa nedgången (use it or loose it).
  • Komplexa arbeten bidrar till att bevara kognitiva förmågor.
  • Pensionering tycks bidra till försämrad kognitiv förmåga.
  • Det finns åtskilliga forskningsresultat som pekar på att yngre kohorter har högre IQ än äldre (den s.k. Flynn effekten). I Sverige steg medel IQ med ungefär 15 enheter mellan 1909 och 1969, främst sammankopplat med ökad utbildning. Tecken finns dock att trenden vänder, bl.a. i Danmark och Norge.
Results of training of younger and older adults in the Method of Luci, plotting serial-recall scores against number of session for both age groups. Despite extensive training improvements, distributions of final serial-recall scores for older and younger individuals (right-hand area of graph) are widely separatedOECD:s project PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) som ska kopplas till tidigare studier (1994-1998 International Adult Literacy Survey resp. 2003-2007 Adult Literacy and Lifeskills Survey) kommer att ge nya förutsättningar att undersöka sambanden mellan åldrande och förmågor, utvecklingen över tiden och skillnader mellan länder och olika utbildningssystem.