”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

fredag 30 september 2011

NYA ANALYSUNDERLAG

Nu arbetar Pensionsåldersutredningen för högtryck med att ta fram ett analysbetänkande som ska presenteras i början av 2012. Där ska vi analysera de pensionsrelaterade åldersgränserna samt de hinder och möjligheter som finns för ett längre arbetsliv. Eftersom vi har ganska kort tid på oss kommer mycket att bygga på redan tillgängliga rapporter och analyser. Med utgångspunkt i direktiven har dessutom omfattande underlag beställts från forskare och experter:
 • Vilka demografiska, samhällsekonomiska och privatekonomiska analyser och argument finns för att de äldre bör arbeta längre.
 • Vad händer om inget händer. Hur går det framöver med pensionssystemet, kompensationsgrader och pensionsnivåer vid oförändrade regler och pensionsbeteende.
 • Hur utvecklas framtida pensioner, disponibla inkomster, ersättningsgrader, offentliga finanser och BNP dels med oförändrade pensionsbeteenden, dels om trenden fortsätter med ökad sysselsättning bland äldre.
 • Varför går man i pension. Med hjälp av Pensionsmyndigheten genomförs enkät till äldre för att kartlägga deras attityder till pensionering.
 • Hur utvecklas de äldres hälsa och dödlighet, vilka skillnader finns mellan olika grupper.
 • Hur har balansen mellan de äldres arbetsförmåga och kraven i arbetslivet förändrats. Hur påverkar arbetsmiljön människors hälsa och risken för förtida utträde från arbetsmarknaden.
 • Vad visar forskningen om hur fortsatt arbete respektive pensionering påverkar hälsa, sjuklighet och dödlighet.
 • Vad är pensionernas verkliga ersättningsgrad när man jämför disponibla inkomst i arbete med inkomsterna när man har gått i pension.
 • Lönar sig det för äldre att arbeta längre,  vad är det ekonomiska utbytet av pensionering jämfört med fortsatt arbete. Hur ser typiska och representativa livslöneprofiler ut för olika yrkesgrupper som arbetar fram till pensionsåldern.
 • Hur stora förändringar behövs. Om vi vill behålla dagens kompensationsgrader givet den ökade medellivslängden, hur mycket behöver arbetade timmar för öka 55+ eller hur mycket måste  pensionsåldern senareläggas.
 • Hur påverkar tänkbara reformer de äldres arbetsutbud.
 • Försvårar tjänstepensionerna ett längre arbetsliv. Vilka regler kan hindra äldres arbetsdeltagande. Hur påverkar tjänstepensionsregler benägenheten att behålla eller anställa äldre arbetskraft.
Efterhand som analyserna blir färdiga är planen att de ska presenteras på öppna seminarier.