”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

onsdag 14 september 2011

FÖRSÖRJNINGSBÖRDOR

De flesta i Sverige är nog i dag medvetna om att andelen äldre ökar snabbt de närmaste årtiondena. Men många vet nog inte hur stora förändringar som väntar. För att beskriva utvecklingen brukar man använda olika mått på försörjningskvoter. I den vanligaste kvoten räknas antalet personer i icke-yrkesverksam ålder i befolkningen (i åldern 0-19 år samt 65 år och äldre) i förhållande till antalet personer i yrkesverksam ålder (20-64 år). På samma sätt kan man räkna ut yngrekvoten (0-19 år i förhållande till 20-64 år) och äldrekvoten (65+ i relation till 20-64 år).

Äldrekvoten var ca 32 % 2010. Till följd av en allt lägre dödlighet väntas kvoten öka till 42 % 2030. Den totala försörjningskvoten 2010 var ca 71 % men beräknas öka till drygt 83 % 2030.

Källa: SCB

Hur stora förändringar som väntar oss framgår kanske ännu tydligare om man tittar på arbetskraftens utveckling. Enligt Finansdepartementets kalkyler i den senaste ekonomiska vårpropositionen (Prop. 2011/12:100) kommer arbetskraften de närmaste 20 åren att öka bara med 0,1 % per år, i praktiken kan man tala om en oförändrad arbetskraft. Under samma tid beräknas antalet personer som är 65 år och äldre att öka med mer än 600 000 personer eller ca 34 %. Om pensionsbeteendet inte ändras kommer således två personer i arbetskraften att behöva försörja en ålderspensionär år 2030.