”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

måndag 11 mars 2013

ESSÄER OCH RAPPORTER OM PENSIONSÅLDER OCH LÄNGRE ARBETSLIV


Den 6 mars presenterades ett antal essäer och kompletterande underlagsrapporter om pensionsåldern och ett längre arbetsliv vid ett seminarium. Rapporterna inriktas på idéutveckling och problematiserar och resonerar kring frågorna vilka är de viktigaste hindren för ett längre arbetsliv och hur våra regler och institutioner kan förändras för att bättre kunna anpassas till de äldres växande möjligheter och intresse att vara aktiva.
Några av rapporterna finns för nedladdning i spalten till höger.

Anders Forslund och Oskar Nordström Skans ställer frågan om det är möjligt att pensionera bort ungdomsarbetslösheten, eller någon arbetslöshet. Varken ekonomisk teori eller empiri ger något stöd för den vanligt förekommande uppfattningen att äldre tränger ut yngre från arbetsmarknaden. Uppfattningen vilar på villfarelsen om en fast mängd arbete i en ekonomi. I själva verket förhåller det sig så att ju fler som arbetar desto större blir inkomsterna, och desto högre blir efterfrågan på företagens produkter och därmed deras efterfrågan på arbetskraft. Mängden arbetstillfällen bestäms i huvudsak av hur många som kan och vill arbeta. Ökade pensionsavgångar kan då i stället leda till att mängden arbete som blir utfört minskar. Anders Forslund är biträdande chef och professor vid IFAU och Oskar Nordström Skans är docent IFAU och var projektledare för senaste Långtidsutredningen.

Gunnar Wetterberg konstaterar i sin essä ”Åldern sitter i huvudet” att i den politiska debatten reduceras frågan om statens styrmedel ofta till lagar, skatter och bidrag. I många fall handlar det emellertid om att påverka människors beteenden.  Hur kan man påverka detta ”vad vi själva vill”? I analyserna av pensionsåldern och utträdet ur arbetslivet är det en nyckelfråga. Essän granskas olika föreställningar, beteenden och värderingar som har betydelse för när människor väljer att lämna arbetslivet. Några kan man påverka genom åtgärder, andra genom att resonera och förklara, i hopp om att fler då ska fundera igenom hur de ska bete sig. Gunnar Wetterberg är samhällspolitisk chef på Saco, historiker och debattör.

Gabriella Sjögren Lindquist har i sin ”Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering” gått igenom olika undersökningar av reformer i Australien, Norge, Portugal, Schweiz, USA och Österrike. Utvärderingarna pekar på att den genomsnittliga åldern för uttaget av ålderspension respektive andelen som stannar i arbetskraften höjs med 20-50 procent av pensionsåldershöjningen. Erfarenheterna visar också att en viss överströmning till andra socialförsäkringar kan inträffa. Gabriella Sjögren Lindquist är docent och stf. föreståndare vid Institutet för social forskning.

Anna Hedborg och Ola Pettersson tar i sin essä ”Arbetslinjen efter 65” upp frågor om hur parterna på arbetsmarknaden kan medverka till ett längre arbetsliv och vilka krav som bör ställas på politiken. Parterna behöver bl.a. anpassa omställnings- och tjänstepensionsavtal till ett längre arbetsliv och ompröva sin inställning till den äldre arbetskraften. Politiken behöver anpassa sjukersättning, sjukförsäkring m.fl. system till en höjd pensionsålder och utforma en arbetsmarknads- och utbildningspolitik som uppmuntrar till omställning. Anna Hedborg är bl.a. tidigare statsråd och generaldirektör, även rådgivare till utredningen, och Ola Pettersson är chefsekonom på LO.

Michael Thålin undersöker arbetskarriärer och utträde från arbetsmarknaden med hjälp av Levnadsnivåundersökningarna. Det handlar om hur problem i arbetsmiljön efterhand leder till tidiga utträden från arbetsmarknaden.  Preliminära resultat visar att utträden har ett starkt samband med hälsoproblem, ett samband som tycks ha förstärkts efter år 2000. Givet graden av ohälsa ser dock sambandet mellan upplevda arbetsmiljöproblem och tidiga utträden från arbetslivet ut att vara svagt. Michael Thålin är professor vid Institutet för social forskning, SOFI.

Juhani Ilmarinen skriver i sin essä ”Essay on longer working life” att chefer och arbetsledare är centrala i att åstadkomma det åldersmedvetna arbetsliv som leder till att fler arbetar längre. Han menar att en sådan kompetens kommer att bli en konkurrensfördel på framtidens arbetsmarknad. Företagshälsovården borde också utveckla kompetens i ”Age management” för att kunna påverka att arbetsplatserna blir åldersanpassade. Man bör arbeta med att utveckla ett åldersmedvetet arbetsförmågebegrepp. Juhani Ilmarinen är professor, tidigare bl.a. chef för enheten för arbetsfysiologi, Arbetshälsoinstitutet i Finland, och konsult om age-management.

Utredningen har beställt två ytterligare rapporter som kommer att presenteras efterhand.

Analytiker på social- och finansdepartementet undersöker hur sociala skillnader i dödlighet kan påverka pensionssystemet egenskaper.

Gabriella Sjögren Lindquist ska sammanfatta frågeställningar och kunskaper kring äldres deltidsarbete och delpensioner samt diskutera under vilka förutsättningar ökad rätt till deltid, med eller utan ekonomiska stimulanser, kan vara en effektiv metod att öka antalet arbetade timmar bland den äldre arbetskraften.