”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

torsdag 28 mars 2013

KAN ENGÅNGSUTBETALNING AV PENSION VID FORTSATT ARBETE HÖJA ARBETSUTBUDET

En av de förändringar som utredningen har övervägt för att öka äldres arbetsutbud är att den som fortsätter att arbeta efter en viss ålder skulle kunna välja att få sin ökade pensionsbehållning som en engångsbonus eller som i dag, som en höjning av pensionsnivån resten av livet. Ekonomisk teori säger att äldre borde värdesätta livslång pensionsutbetalning som minskar risken att de får för litet pengar på äldre dagar. Empiriska resultat och experiment pekar i stället på att personer ofta uppfattar en inkomst i dag som mer värd än framtida inkomst även när den räknas om till ett nuvärde. Äldre skulle kunna antas vilja undvika risken att förlora pensionstillgodohavanden om man dör tidigt eller faran att pensionslöftena inte hålls. Det kan också bero på att många inte förstår värdet av livsvarig utbetalning. En omläggning till aktuariskt beräknad engångsutbetalning skulle kunna förstärka drivkrafterna till fortsatt arbete utan att påverka grunderna för hur pensionstillgången beräknas.

Amerikanska forskare vid det ansedda Michigan Retirement Research Center har försökt undersöka hur en sådan förändring skulle påverka utträdet från arbetslivet. De har utformat en livscykelmodell baserad på empiriska data i vilken rationella individer beslutar om arbete, sparande och pensionering. Den efterbildar individernas preferenser för konsumtion respektive fritid och deras riskaversion.
Studien bygger visserligen på en teoretisk modell, men visar tydligt att en övergång till engångsutbetalning vid fortsatt arbete skulle öka arbetsutbudet. Effekten skulle kunna bli att äldre arbetar 1,5-2 år längre än i dag. Såvitt känt finns inga empiriska studier som utvärderar effekterna av sådana reformer i verkligheten.