”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

tisdag 5 februari 2013

ÄR LÅGKONJUNKTURER BRA FÖR DE ÄLDRES HÄLSA

Är en lågkonjunktur bra för de äldres hälsa och medellivslängd, eftersom man i genomsnitt arbetar mindre, eller är den farlig för hälsan och förkortar livet. Det finns en ganska omfattande forskning som överraskande visar att en högre arbetslöshetsnivå ofta sammanfaller med förbättrad hälsostatus. Dödligheten faller ofta i samband med lågkonjunkturer. Nedgången är särskilt tydlig för den äldre arbetskraften. Det är egendomligt, experterna väntar sig att personer nära pensionsåldern som drabbas av arbetslöshet och har svårt att få ett nytt jobb borde drabbas av hälsorisker, och kanske en ofrivillig pensionering med låga pensionsinkomster. Recessioner ökar ofta andelen äldre som går i tidig pension.

De amerikanska forskarna Courtney C. Coile, Phillip B. Levine, and Robin McKnight har använt dödsstatistiken 1969-2008 för att undersöka åldersspecifik överlevnadssannolikhet. De undersöker personer 55-65 år som närmar sig pensionsåldern samtidigt som arbetslösheten stiger. Beräkningar av överlevnadssannolikheten i olika kohorter för personer 55-79 år kopplas samman med information om arbetslöshetsnivå m.m. för olika delstater.
Forskarna finner att personer som upplever en lågkonjunktur strax för pensionsåldern får en kort period av minskad dödlighet, men sedan en lång period med högre dödlighet. Sammantaget leder detta till sänkt medellivslängd på äldre dagar. Resultaten indikerar att personer som förlorar sitt arbete vid 58 års ålder i genomsnitt kan vänta sig tre år kortare liv jämfört med personer som inte berörs av arbetslöshet.
Såvitt känt finns inga liknande studier i Sverige. Örjan Hemström på SCB konstaterar dock att när den svenska lågkonjunkturen slog till i början av 1990-talet minskade inte medellivslängden. För män i Sverige har medellivslängden (från födelsen) ökat alla år sedan 1989, det vill säga även under åren med besvärlig lågkonjunktur på 1990-talet och senare på 2000-talet. För kvinnor är det två år under perioden 1989–2011 som medellivslängden vid födelsen inte ökat, 1993 och 1999.
 Courtney C. Coile, Phillip B. Levine, and Robin McKnight, NBER: Recessions, Older Workers, and Longevity: How Long are Recessions Good for Your Health?