”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

tisdag 29 januari 2013

ALLT FLER PENSIONÄRER HADE VELAT JOBBA LÄNGRE


En ny undersökning från AMF visar att andelen pensionärer som hade velat jobba längre har ökat de senaste åren. Idag uppger 19 procent av de tillfrågade pensionärerna att de hade velat gå i pension senare och 7 procent att de hade velat gå tidigare. I en undersökning som AMF genomförde 2010 var motsvarande siffror 16 och 8 %.
Dessa resultat stämmer väl med andra studier som utredningen redovisat i analysbetänkandet. De preliminära resultaten av en studie av Mikael Stattin vid Umeå universitet visar att andelen som önskar gå i pension senare än 65 års ålder har fördubblats på tio år
I den enkät som Pensionsmyndigheten genomfört i samarbete med utredningen framgår att av ålderspensionärerna 61-70 år som inte arbetar skulle en femtedel egentligen vilja arbeta. Man saknar sin arbetsplats och gemenskapen. De flesta skulle vilja arbeta 10-20 timmar per vecka.
En fråga är givetvis om svar på enkäter om preferenser slår igenom i det faktiska pensionsbeteendet. Det finns dock både svensk och utländsk forskning som finner tydliga samband mellan preferenser och beteenden. Varför ökar då inte andelen äldre som fortsätter att arbeta snabbare. De positiva tendenserna i sysselsättningen är trots allt ganska blygsamma. Som noterats i blogginlägget den 1 november 2012 har sysselsättningen bland 65+ inte ökat alls sedan 2005 räknat i heltidsekvivalenter.
Orsaken är rimligen att det fortfarande finns betydande hinder för ett längre arbetsliv i bl.a. regler och normer som styr pensionsbesluten, attityder till äldre, arbetsförhållanden m.m. En ökad andel äldre kan uppenbarligen inte fortsätta att arbeta så länge som de egentligen vill. Ett av de viktigaste motiven för reformer för ett längre arbetsliv är således att medborgarna ska få större möjligheter att anpassa sitt arbete och sin pensionering till sina egna förutsättningar och önskemål. Förändringar behövs på många områden, inom lagstiftningen, på arbetsplatserna och i avtalen på arbetsmarknaden,