”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

fredag 25 januari 2013

INKOMST, HÄLSA OCH PENSIONERING (1 av 3)

Det finns medelålders och äldre som är utslitna efter årtionden av tungt arbete eller av hälsoskäl inte orkar ett helt arbetsliv. Utredningen framhåller i analysbetänkandet att den viktigaste frågan för att höja den faktiska pensionsåldern och förlänga arbetslivet är att försöka minska andelen äldre som lämnar arbetslivet tidigt. Annars finns det en risk att reformer för ett längre arbetsliv delvis leder till en övervältring på andra ersättningssystem, dvs. en ökning av antalet personer med sjukersättning och sjukpenning.  Annars finns det också en risk att reformerna kan bidra till att pensionssystemets omfördelande egenskaper försvagas.

Äldre blir allt friskare
Utredningens kartläggning visar att över tiden ökar andelen personer som kan och vill arbeta längre, både före och efter den normala pensionsåldern 65 år. En avgörande faktor är förbättrad hälsa. Över hälften av personerna i åldrarna 65-69 år uppger att de har en god eller mycket god hälsa, visar utredningens underlagsrapporter. Även i gruppen 70-74 åringar är det en majoritet som har en god självskattad hälsa. Andelen med god hälsa har ökat påtagligt de senaste 25 åren. Män haft en något bättre hälsoutveckling än kvinnor. Antalet år med hälsa har ökat med ett halvt till ett år i åldersintervallet 55–64 år och omkring ett år i intervallet 65–74 år.
Den genomsnittliga utträdesåldern är ca 63 år. Den låga utträdesåldern beror bara till en del på hälsofaktorer. Stora grupper medelålders och äldre kunde tidigare lämna arbetsmarknaden med förtidspension även av andra skäl än permanent nedsatt arbetsförmåga. Till en betydande del beror den låga utträdesåldern också på att även friska personer lämnar arbetslivet tidigt med tjänstepension eller avgångspension. Det är betydligt vanligare att arbetare i privat sektor, dvs. ofta LO-medlemmar, arbetar till 65 års ålder eller efter 65-årsdagen jämfört med privata tjänstemän och anställda i staten, landstingen och kommunerna. Det framgår av utredningens analys av pensionering baserad på inkomststatistiken (tabell 18.6 i analysbetänkandet).

Skillnader i hälsa och medellivslängd
Trots genomgripande samhällsförändringar och ökande välstånd består eller växer skillnaderna i ohälsa och medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper.
SCB:s analyser visar att skillnaderna i återstående medellivslängd vid 30 års ålder mellan olika utbildningsgrupper har ökat något 2000-2010, dock långsammare än tidigare. Med ökande ålder minskar dock skillnaderna betydligt. Bland personer 65 år och äldre är skillnaderna ungefär hälften så stora som bland personer 30 år och äldre.
Enligt den nya kunskapsöversikten ”Den orättvisa hälsan” visar forskningen att skillnader i självrapporterad hälsa och sjukdomsförekomst (morbiditet) mellan olika socioekonomiska grupper är betydande och förändras knappast alls över tiden. Det råder dock ganska stor oenighet om de socioekonomiska skillnaderna i hälsa ökar eller minskar bland äldre. Det kan finnas en selektiv överlevnad som innebär att när personer med låg socioekonomisk position efterhand dör ökar andelen bland överlevande som kommer från grupper med hög position. Det kan ge intrycket att gapet i medellivslängd minskar.
Utvecklingen av skillnader i hälsa och medellivslängd är dock inte entydiga. Utredningens underlagsrapporter visar att hälsoförbättringarna de senaste 25 åren har varit något starkare i gruppen med kort utbildning än för dem med längre utbildning. Det gäller för båda könen. Socialdepartementets beräkningar pekar på att spridningen i livslängd har minskat dramatiskt och att Sverige har en av de lägsta spridningarna av alla länder (se blogginlägg den 21 juni 2012). Skillnaden i livslängden för tiondelen med längst liv och tiondelen med kortaste liv har minskat mycket kraftigt framför allt sedan början av 1990-talet.
De till synes delvis motstridiga resultaten kan bero på selektionseffekter. De få som förr fick eftergymnasial utbildning var antagligen gynnade i många avseenden, andra faktorer än utbildning kan antas ha bidragit till ett längre liv. Den kraftiga utbildningsexpansionen de senaste 70 åren har inneburit att de yngre som i dag bara har förgymnasial utbildning på motsatt sätt kan antas vara allmänt sett i genomsnitt mindre gynnade. Det kan vara förändringar i sammansättningen som främst förklarar de ökande skillnaderna i medellivslängd mellan utbildningsgrupper, samtidigt som skillnaden mellan dem med längst liv och kortaste liv faktisk minskar kraftigt. Det behövs dock fler empiriska studier som kan klarlägga om och hur selektionen kan påverka de ökande sociala skillnaderna i livslängd.