”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

torsdag 20 december 2012

BLIR VI LYCKLIGARE PÅ ÄLDRE DAGAR ?


Det finns undersökningar som pekar på att äldre blir lyckligare efter pensioneringen, åtminstone om pensioneringen uppfattas som frivillig. Frågan är dock om detta beror på pensioneringen i sig eller om det egentligen förklaras av en generell tendens att bli lyckligare ju äldre man blir.
Lyckoforskningen är ett ganska nytt område som också har blivit politiskt uppmärksammat i flera länder, bl.a. i Storbritannien och Frankrike. Det börjar finnas en konsensus att lyckomätningar på ett meningsfullt sätt kan mäta livskvalitet och tillfredsställelse i livet, och dessutom bidra till nya kunskaper om vilka faktorer i livet som bidrar till ökad lycka.
I en ny studie har Gregori Baetschmann använt data från den tyska panelundersökningen German Socio-Economic Panel för att undersöka tillfredsställelsen över livscykeln. Undersökningen täcker åren 1984-2009 och omfattar alla personer i åldern 20-80 år.
Tidigare undersökningar har visat en tydlig U-kurva. Den genomsnittliga lyckan faller från 25-årsåldern till ca 55 varefter den åter ökar till ca 70 års ålder, då den faller abrupt. Det förklaras i allmänhet av växande hälsoproblem. Förbättringen efter 55 år beror på att färre personer är missnöjda med livet. Ingen vet egentligen varför lyckan ökar efter 55 år.
Det finns dock flera mätproblem. Ett är att man återkommer med samma fråga till undersökningspersonerna och detta påverkar resultatet (s.k. panellärande). Det kan vara så att ju längre man deltar i en undersökningspanel, ju mindre lycklig anser man sig vara. Ett annat problem kan vara tidseffekter. De kan bero på att tillfredsställelsen sjunker på grund av yttre orsaker, t.ex. en ekonomisk kris, eller att lyckan ökar över tid i takt med ökat välstånd.
Baetschmann finner samma U-kurva efter åldern som i tidigare studier även när han försöker kontrollera för bl.a. tidseffekter. Det finns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Däremot finns stora skillnader mellan utbildningsgrupper. Personer med högre utbildningsnivå blir lyckligare över åren men tillfredsställelsen sjunker för dem med lägre utbildning.
Denna studie undersöker inte orsakssamband. En fråga som kan ställas är dock i vad mån den högre tillfredsställelsen bland välutbildade sammanhänger med att de i högre grad än andra fortsätter att arbete. Det finns uppenbart många obesvarade frågor om hur ett längre arbetsliv påverkar tillfredsställelsen i livet.
Gregori Baetschmann, University of Zurich : Heterogeneity in the relationship between happiness and age: Evidence from the German Socio-Economic Panel