”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

tisdag 20 november 2012

RÖKER MAN MER SOM PENSIONÄR

Vid olika presentationer av utredningens delbetänkande uppstår ofta livliga diskussioner om pensioneringen i sig höjer eller sänker livskvaliteten. De flesta väntar sig ett bättre liv efter pensioneringen, några är dock mer tveksamma. Alla blir dock förvånade över hur litet forskning det finns i denna fråga, särskilt på svenska förhållanden.
En särskilt viktig fråga är hur olika livsstilsfaktorer påverkas när man lämnar arbetslivet. Det finns relativt omfattande forskning som visar att personer som förlorar sina jobb och blir arbetslösa en längre tid ofta försämrar sin livsstil vad gäller exempelvis alkoholkonsumtion, rökning, fysisk aktivitet osv. Det finns dock ännu få studier med hög kvalitet som undersöker vilka effekter som utträdet från arbetslivet har för äldre.
I en ny rapport från universitetet i Iowa har forskaren Padmaja Ayyagari studerat om man röker mer efter pensioneringen. Dagens omfattande rökförbud på arbetsplatser och offentliga utrymmen verkar rimligen återhållande på rökningen när man arbetar. Kamratpåverkan från alla som inte röker kan få liknande effekt. Å andra sidan kan stressiga arbeten öka benägenheten att röka. Som pensionär blir inkomsterna vanligen lägre vilket kan minska tobaksmissbruket.
Sambandet mellan rökning och pensionering är enligt Ayyagari svårt att undersöka eftersom rökning påverkar hälsan och därmed tidpunkten för pensionering. I studien har man använt den amerikanska databasen Health and Retirement Study (HRS) och motsvarande databas från forskningsinstitutet RAND för att mäta hur rökningen påverkas av pensioneringen. Ayyagari använder den successiva höjningen av pensionsåldern i USA och olika uppgifter om kön, utbildningsnivå, civilstånd, arbetstid före pensionering, yrke m.fl. variabler för att med hjälp av sofistikerade ekonometriska metoder försöka isolera ett orsakssamband.
Resultaten visar att pensioneringen leder till en ökning av tobaksmissbruket, både andelen som röker och antalet rökta cigaretter. Det finns dock skillnader mellan olika yrken, kön m.fl. faktorer. Padmaja Ayyagari påminner om att fortsatt eller ökat tobaksmissbruk efter 65 år påtagligt kan förkorta livet men också öka sjukvårdskonsumtionen.
Det är ännu för tidigt att dra säkra slutsatser om tobaksmissbruk och pensionering. Det behövs fler undersökningar som kan bekräfta dessa resultat. Denna studie indikerar dock att en höjd pensionsålder skulle kunna både bidra till bättre hälsa bland äldre, längre liv och dessutom kanske till lägre utgifter för hälso- och sjukvården.