”Så länge du orkar, spring tills du blir utbytt.”

Henke Larsson i Sommar

torsdag 15 november 2012

OECD: LÅNGSAMMARE TILLVÄXT MED ÅLDRANDE BEFOLKNINGAR

Flera forskningsrapporter under senare år har varnat för att när befolkningarna i världen åldras så kommer den ekonomiska tillväxttakten att bli långsammare. Nu har OECD publicerat en studie med liknande slutsats. Rapporten har författats av den svenske ekonomen Åsa Johansson och kollegor vid OECD och innehåller en global framskrivning av befolkning och ekonomi till 2060. Man har använt en helt ny modell för simuleringarna. Även om utbildningsnivån successivt kommer att höjas i många länder motverkas det av en åldrande arbetskraft och en ökad andel äldre som inte arbetar. Utan strukturella reformer sjunker arbetskraften i andel av befolkningen i allt fler länder. I de rika länderna kan arbetskraftsdeltagandet komma att sjunka med i genomsnitt fem procentenheter.
Befolkningens åldrande kommer att gå mycket fort i vissa länder, särskilt i Kina. Där kommer försörjningskvoten (antalet i åldern 65 år och äldre i förhållande till antalet 16-64 år) öka från 11 till 39 per 100 till 2045. Kinas nuvarande mycket höga tillväxttakt beräknas därför att falla dramatiskt till blygsamma nivåer från ca 2030.
Åldrandet i världen kommer att sätta press på allt fler länder att höja pensionsåldern, menar författarna. För att få rimliga resultat har OECD därför redan i baskalkylen antagit att pensionsåldern justeras i alla länder genom en index så att andelen arbetade år av medellivslängden hålls konstant. Genom detta får man dock endast en i stort sett oförändrad andel i arbetskraften.
Åsa Johansson påminner i en intervju i New York Times om det faktum många ännu i dag inte begriper: “The active share of the population has to finance the old population”.